Menu Luk

Vedtægter for Wycliffe: Sprog – Kultur –Bibel

§1 Navn og hjemsted

Wycliffe: Sprog – Kultur – Bibel, også kendt som Wycliffe Danmark, hjemmehørende i Danmark, herefter omtalt som Wycliffe. Foreningens hjemsted er i den kommune, hvor foreningens hovedkontor er beliggende.

§2 Formål og virksomhed

Wycliffes hovedformål er at medvirke til, at ethvert menneske får adgang til Bibelen på sit eget modersmål. Dette ønsker vi at opnå gennem bibeloversættelse, sprogforskning, udvikling af skriftsprog og læseundervisning til minoritetsgrupper. Derudover ønsker vi også at være med til at uddanne modersmålstalende fagpersoner, så disse opnår kompetencer inden for undervisning, oversættelse og formidling. Det forudsættes, at de pågældende minoritetsgrupper ikke selv har de økonomiske og faglige muligheder for at udføre dette arbejde.

Wycliffes mål er også, at flere i Danmark ser behovet for og vigtigheden af, at Bibelen bliver tilgængelig på de sprog, hvor der er behov for en oversættelse. Endelig ønsker Wycliffe, at flere danskere bliver direkte involveret i bibeloversættelsesarbejdet eller i forskellige former for støtte af dette. Dette ønsker Wycliffe at virkeliggøre ved at hjælpe og vejlede enkeltpersoner, menigheder og missionsorganisationer, som ønsker at engagere sig i bibeloversættelsesarbejdets forskellige processer.

§3 Grundlag

Wycliffe er et evangelisk, tværkirkeligt arbejde, som bygger sit virke på det samme trosgrundlag som den internationale Wycliffe Global Alliance. Trosgrundlaget er beskrevet i et appendiks til vedtægterne.

§4 Relationer

Wycliffe er en selvstændig forening, som samarbejder med menigheder, organisationer og virksomheder i Danmark og globalt, bl.a. om ansættelse og udsendelse af medarbejdere til foreningens internationale netværk.

Internationalt er foreningen medlem af Wycliffe Global Alliance og samarbejder derigennem med den sprogvidenskabelige organisation SIL International (SIL). Foreningen forpligter sig til at virke i overensstemmelse med de værdier og bestemmelser, som til enhver tid gælder i Wycliffe Global Alliance.

§5 Medlemmer

 • Enhver myndig person, der ønsker at støtte foreningens arbejde og betaler medlems­kontingent, optages som medlem. Medlemskontingentets størrelse vedtages af årsmødet.
 • Ind- og udmeldelse kan ske løbende ved skriftlig henvendelse til foreningen.
 • Bestyrelsen kan beslutte at ekskludere medlemmer, som handler i strid med vedtægterne, eller på anden måde udviser illoyal optræden over for Wycliffe og foreningens arbejde.
 • Enhver person eller forsamling, som betænker Wycliffe økonomisk med en gave, betragtes som bidragyder, men ikke som medlem.
 • Medlemskab medfører ikke andel i Wycliffes økonomiske formue eller juridisk hæftelse for Wycliffes gæld.

§6 Årsmøde

Wycliffe afholder hvert år et offentligt årsmøde inden udgangen af juni måned. Skriftlig indkaldelse til årsmødet skal ske senest en måned før.

På årsmødet

– aflægges beretning om foreningens arbejde

– forelægges regnskab og budget til almindelig drøftelse

– drøftes foreningens arbejde

– fastlægges medlemskontingent

– vælges bestyrelsesmedlemmer samt om muligt suppleanter

Indkomne forslag til årsmødets dagsorden skal være bestyrelsen i hænde senest 2 uger før årsmødet. Forslag kan fremsættes af foreningens medlemmer.

Alle medlemmer har stemmeret ved årsmødet. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brevstemmes. Alle beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal.

Kandidater til bestyrelsen skal være medlemmer af foreningen.

§7 Wycliffes bestyrelse

 • Bestyrelsen er øverste ansvarlige ledelse for Wycliffe.
 • Wycliffe ledes af en bestyrelse, som består af mindst 5 og højst 7 medlemmer af Wycliffe.
 • Medlemskab af bestyrelsen er ikke afhængigt af kirkelige tilhørsforhold, men alle bestyrelsesmedlemmer må skriftligt kunne erklære sig enige i Wycliffes grundlag som formuleret i §3.
 • Bestyrelsens medlemmer vælges i forbindelse med årsmødet. Bestyrelsen vælges for to år ad gangen med forskudt valgperiode, således at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg hvert år.
 • Bestyrelsen mødes mindst to gange om året til ordinært bestyrelsesmøde, hvor det ene møde holdes i tilknytning til årsmødet. Ved dette møde konstituerer bestyrelsen sig selv med formand, næstformand og økonomiansvarlig/kasserer. Hvis formanden eller mindst to af bestyrelsens medlemmer finder det påkrævet afholdes ekstraordinære bestyrelsesmøder.
 • Alle bestyrelsesmedlemmer skal indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel, og dagsordenen sendes ud til det enkelte medlem.
 • Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 2/3 af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. Dog kræves ved beslutning om optagelse af lån, kautionsforpligtelser samt køb og salg af fast ejendom enighed blandt samtlige bestyrelsesmedlemmer.
 • Der føres referat over bestyrelsens beslutninger. Referatet tilsendes samtlige bestyrelses­medlemmer snarest muligt efter hvert møde og underskrives af referent og formand efter godkendelse ved næste bestyrelsesmøde.
 • Medlemmer af Wycliffe og suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder med taleret men uden stemmeret. En eventuelt ansat landsleder deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret.
 • I tilfælde af at der ikke er ansat personale til at dække alle opgaver i forhold til at opretholde en fungerende forening, forventes det, at bestyrelsesmedlemmerne varetager arbejdsopgaver, som er nødvendige for at opretholde foreningens drift.

§8 Daglig ledelse

Bestyrelsen kan udpege en landsleder eller forretningsfører til varetagelse af den daglige drift efter de retningslinjer, som bestyrelsen fastsætter. Landslederen er ansvarlig over for bestyrelsen.

§ 9 Økonomi

 • Foreningens arbejde oppebæres økonomisk ved kontingenter, bidrag i form af gaver fra enkeltpersoner, foreninger, menigheder, legatbestyrelser, institutioner eller lignende samt arv.
 • Der betales ikke bonus eller økonomisk udbytte til foreningens bestyrelse eller dens medlemmer.
 • Det regnskabsmæssige arbejde varetages af foreningens kasserer og af en af bestyrelsen udpeget bogholder i samråd med formanden. Foreningens formand og et bestyrelsesmedlem er sammen underskriftsberettigede i alle økonomiske og juridiske henseender. Bestyrelsen kan give den daglige leder eller kasserer prokura til at forestå daglige økonomiske dispositioner. Foreningens kasserer har ansvar for, at de enkelte bidrag så vidt muligt benyttes til det, giveren ønsker. Gaver, som ikke er øremærkede, anvendes efter bestyrelsens anvisning.
 • Regnskabsåret er kalenderåret. Kasseren opstiller i samråd med formanden og bogholder budget for det kommende år.
 • Bestyrelsen hæfter ikke for foreningens gæld, og foreningens formue kan ikke gøres til genstand for retsforfølgelse for det enkelte bestyrelsesmedlems gæld.

§ 10 Revision

Foreningens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabet godkendes af bestyrelsen inden årsmødet.

§11 Vedtægtsændringer

Foreningens vedtægter kan ændres af bestyrelsen ved godkendelse på to på hinanden følgende møder med mindst 1 måneds mellemrum.

Vedtægterne kan aldrig ændres i strid med §2 og §3.

§ 12 Opløsning af foreningen

Beslutning om foreningens opløsning kan træffes efter samme procedure som vedtægtsændringer (§11).  Bestyrelsen er forpligtet til at virke indtil endelig opløsning har fundet sted og samtlige

aktiver er solgt eller overdraget.

Mulige overskydende midler tilfalder et andet tilsvarende almennyttigt arbejde, som er hjemmehørende i Danmark eller et andet EU/EØS-land. Bestyrelsen beslutter, hvem de overskydende midler skal tilfalde.

 

Ovenstående reviderede vedtægter er vedtaget af bestyrelsen den 5.9.2015 og den 14.11.2015

 

Appendiks

 1. Vi tror på, at Bibelen er Guds inspirerede ord, som er fuldt ud pålideligt og den højeste autoritet i alle spørgsmål om tro og praksis.
 2. Vi tror på én Gud, som eksisterer fra evighed til evighed i tre personer, Faderen, Sønnen og Helligånden.
 3. Vi tror på, at mennesket er skabt i Guds billede og har stor værdi som menneske. Men som et resultat af syndefaldet er mennesker blevet fremmedgjorte for Gud og har derfor brug for at blive forsonet med Gud.
 4. Vi tror på, at Jesus Kristus, Guds Søn, blev undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria. Han viste Guds kærlighed til syndere ved at lide dødsstraf i deres sted, han genopstod i legemlig form og vendte tilbage til himmelen, hvor han går i forbøn for dem, der hører ham til.
 5. Vi tror på, at alle, som vender om til Gud og sætter deres lid til Jesus Kristus som Herre og Frelser ved Guds nåde bliver erklæret retfærdige i Guds øjne og modtager tilgivelse og det evige liv.
 6. Vi tror på, at Herren Jesus Kristus personligt vender tilbage i herlighed, opvækker de døde og dømmer verden.
 7. Vi tror på, at alle mennesker skal opstå fra de døde. De, som er ét med Kristus, vil leve evigt sammen med Gud, og de fortabte vil leve i evig adskillelse fra ham.
 8. Vi tror på Helligånden, som giver nyt liv til dem, som tror på Kristus. Ved Helligåndens iboende tilstedeværelse og forvandlende kraft giver han frelsesvished og udruster de troende til at kunne leve helt for Gud og tjene ham.
 9. Vi tror på, at Kirken udgør Kristi legeme som et fællesskab af alle troende, og at den er sendt for at gøre mennesker fra alle folkeslag til disciple.